Kanji Writing Quiz

Kanji Kun Reading On Reading Meaning Page #

youshu Western liquor 110

kaijou meeting place 139

boin vowel 70

setsumei explanation 76

you day-of-week 91

to(ru) to take 72

kami shin, jin god 144

kantou Eastern Japan 86

den lightning, electricity 149

gunjin military person 79

sasetsu left turn 114

chuukan midway 86

kawa, gawa river 35

fumei unclear 95

a(u) kai to meet, meeting 139

tera ji temple 60

man ten thousand 108

nihonkai Japan Sea 100

waru(i) aku bad 128

kusuriya pharmacy 146

kyou, kei capital, capital district 29

ashioto footstep 70

izumi sen natural spring 102

yo(mu) doku to read 83

hanaya flower shop 125

oku(ru) sou to send 80

mo(tsu) ji to have, to hold, to own 61

kyouritsuu cooperative, joint, common 63

saka hill 66

yuumei famous 58

chounan eldest son 127

kouin factory hand 83

ou exact middle 38

houseki jewels (more elegant than tama) 130

tsugi ji next 137

hana(su) wa to talk 43

ko shi child 33

usetsu right turn 114

nishi sei, sai west 91

yuuyake sunset 120

undoujou playground 114

kabunushi stockholder 143

utsu(su), utsu(ru) ei to reflect an image on, to be reflected on 39

rikou clever, smart, shrewd 113

ie ka house 101

ben, bin mail, departure, convienence, feces 89

boushi hat 71

fu anti-, not-, in-, un- 95

kyouryoku cooperation 35

oo king 128

(c) Leo Hourvitz www.stoneschool.com.